梁秋阳奇葩说|《初夏有感》

拼

wǒ cóng dé bìng wò lǘ xiàng, sān jiàn xià wù zhēng zī róng.

我从得病卧闾巷,三见夏物争滋荣。

hóng yīng zǐ è zhú fēng jǐn, gāo gàn mì yè hái yīn chéng.

红英紫萼逐风尽梁秋阳奇葩说,高干密叶还阴成。

shān tíng shuǐ guǎn chǔ chù hǎo, zhū bì wàn shí xiàng pián qíng.

山亭水馆处处好,朱碧万实相骈擎。

lín wū liáng yàn gè shēng zǐ, chì yǔ yǐ zú zhēng fēi téng.

林乌梁燕各生子,翅羽已足争飞腾。

zhì jī wǔ sè xiù xīn hé, yǎo yǎo mù pǐ xiāng suí míng.

雉鸡五色绣新翮,鷕鷕慕匹相随鸣。

xué fēng lù dié yì yǒu lèi, chuā wǎng fù jù hé xuān qīng.

穴蜂露蝶亦有类,欻往复聚何翾轻。

bó cán mǎn shì shì fāng shèng, jiǎn zhuì xià shàng rú lián xīng.

箔蚕满室事方盛,茧缀下上如连星。

mài máng shēn yǐng cuò zá chū, gāo lǒng dà zé tián huáng qīng.

麦芒身颍错杂出,高垅大泽填黄青。

wù cóng cǎo mù jí chóng niǎo, wú yī bù zì yíng qí qíng.

物从草木及虫鸟,无一不自盈其情。

jiē wǒ dú bìng bù rú bǐ, xiōng qì wò lì cháng pēng pēng.

嗟我独病不如彼,胸气卧立常怦怦。

jīn suān gǔ chǔ tóu mù xuàn, qiáng shí qǐ dé jī fū yíng.

筋酸骨楚头目眩,强食岂得肌肤盈。

wǒ shēn jīn suī luò zhòng hòu, wǒ zhì sù yù xī kē qīng.

我身今虽落众后,我志素欲希轲卿。

shí nián wàn shì cháng kǎn lǎn, bēn zǒu wèi zú gōng lí gēng.

十年万事常坎壈,奔走未足供藜羹。

chóu qín wèi lǎo bìn xiān bái, duō xué zhǐ zì wèi shēn bīng.

愁勤未老鬓先白,多学只自为身兵。

zì rán gǎn jí bèi xíng tǐ, hòu rì suī fù yīng lìng pīng.

自然感疾惫形体脱口秀演员,后日虽复应令俜。

fēi tóng shì sú gù yán sè, suǒ mù shào zhuàng chéng gōng míng.

非同世俗顾颜色,所慕少壮成功名。

dàn lìng mìng zài shàng kě miǎn, xiè xì jù zú shāng wú píng.

但令命在尚可勉梁秋阳奇葩说脱口秀大会,屑细讵足伤吾平。

《初夏有感》

曾巩〔宋代〕

我从得病卧闾巷,三见夏物争滋荣。

红英紫萼逐风尽,高干密叶还阴成。

山亭水馆处处好,朱碧万实相骈擎。

林乌梁燕各生子,翅羽已足争飞腾。

雉鸡五色绣新翮梁秋阳奇葩说|《初夏有感》,鷕鷕慕匹相随鸣。

穴蜂露蝶亦有类,欻往复聚何翾轻。

箔蚕满室事方盛,茧缀下上如连星。

麦芒身颍错杂出,高垅大泽填黄青。

物从草木及虫鸟,无一不自盈其情。

嗟我独病不如彼,胸气卧立常怦怦。

筋酸骨楚头目眩脱口秀大会,强食岂得肌肤盈。

我身今虽落众后,我志素欲希轲卿。

十年万事常坎壈,奔走未足供藜羹。

愁勤未老鬓先白,多学只自为身兵。

自然感疾惫形体,后日虽复应令俜。

非同世俗顾颜色,所慕少壮成功名。

但令命在尚可勉,屑细讵足伤吾平。

复制

初夏有感 - 赏析

曾巩